profile-bg

Regulamin

 

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez BluSoft Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kijowskiej 44 w Bydgoszczy. NIP 5542932079, REGON 362652179, KRS 0000578823, adres poczty elektronicznej: kontakt@blusoft.pl

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, BluSoft Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kijowskiej 44 w Bydgoszczy. NIP 5542932079  jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
  BluSoft Sp. z o.o.., z siedzibą przy ul. Kijowskiej 44 w Bydgoszczy NIP 5542932079
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu live.blustreamtv.pl.
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez BluSoft Sp. z o.o. weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz BluSoft Sp. z o.o. w maksymalnej kwocie 1000 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej live.blustreamtv.pl

  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie live.blustreamtv.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu live.blustreamtv.pl. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie live.blustreamtv.pl.

  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie live.blustreamtv.pl

  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.

  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od BluSoft Sp. z o.o.

  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.

  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

  10. BluSoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

     4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest: BluSoft Sp. z o. o. , ul. Kijowska 44, 85-73 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000578823  , REGON: 362652179  , NIP: 554-293-20-79.

 

2. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: kontakt@blustreamtv.pl Regulamin zakupów na LiveBluStreamTV.

3. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

4. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy, ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 5.PŁATNOŚĆ

  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU.

  2. BluSoft Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.

  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

    

   6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych BluSoft Sp. z o.o.

   2. Regulamin dostępny jest na stronie live.blustreamtv.pl, oraz w siedzibie firmy BluSoft Sp. z o.o.

   3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.

 1. REKLAMACJA

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:

   • w momencie niedostępności systemu live.blustreamtv.pl lub jego awarii

  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie live.blustreamtv.pl.

  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od BluSoft Sp. z o.o.

  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia

  5. Reklamacje można składać pod adresem kontakt@blustreamtv.pl

  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

 

Wspaniałe historie warto zapisać

Streaming daje możliwość na pokazanie wydarzenia lub miejsca szerokiej publiczności przy niskich nakładach.

 

Organizują Państwo ciekawe wydarzenie lub imprezę sportową?

Posiadamy profesjonalny zespół operatorów i montażystów,

dysponujących nowoczesnym sprzętem.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę transmisji w Internecie.

 

  blustreamtvblustreamtvCamera

   

Streaming jest coraz częściej sposobem na promocję atrakcji turystycznych, miast, miejsc atrakcyjnych krajobrazowo.

Zapraszamy organizatorów imprez zainteresowanych usługą do współpracy.

 

Logo BluStreamTV

Nasze ostatnie realizacje:

 

 

Chcesz transmitować imprezę lub jakieś wydarzenie w Internecie?

 

 

 
 

Znajdziesz nas na:

 

BluStreamTV

YouTube

 

 

- Nasi partnerzy -

e-pulpit24 bluserwer BluSoft BluOffice